Transparència

La nostra entitat desenvolupa accions per a assegurar l'aplicació de la normativa de transparència, tant en l'àmbit intern com extern a aquesta.

En el primer cas, intentant millorar cada dia la comunicació interna amb els nostres treballadors i col·laboradors que presten servei en l'Associació, facilitant-los tota la informació necessària, excepte la qual, per raons de compliment de la normativa de Protecció de Dades Personals, no sigui possible, perquè adaptin la seva comesa professional a la finalitat de la transparència deguda amb usuaris i tercers. Així mateix, ho realitzem amb els nostres voluntaris en compliment del programa de voluntariat que té en marxa la nostra Associació.

Això es fomenta en reunions periòdiques de l’equip de professionals i reunions periòdiques de la Junta directiva de l’Associació, necessàries per al seguiment i el control de la nostra activitat fundacional, al mateix temps que serveixen per a detectar el grau d'execució de les polítiques de transparència i compliment de l'ideari que impregna la nostra labor.

D'igual forma, els socis i usuaris, familiars de persones amb Trastorn de l'Espectre Autista, Trastorn mental greu o Discapacitat intel·lectual, o persones adultes directament afectades per aquests diagnòstics, que componen l'Associació, tenen informació clara i veraç, amb comunicacions personalitzades i generals, dels nostres objectius fundacionals i se'ls sol·licita la seva participació per a definir estratègies de desenvolupament de les tasques diàries d'activitat terapèutica dirigides als seus fills i filles, o directament als propis adults afectats, promovent, a tal fi, la presa de decisions. Aquestes reunions periòdiques tenen llocs amb els diferents socis i sòcies, al marge de les convocatòries legals, on els i les escoltem per tal d’aplicar en la mesura del possible les millores necessàries en la gestió.

Amb la finalitat de veure en la pràctica les vicissituds que la gestió comporta en el dia a dia, són convidats a integrar-se en l'òrgan de direcció o en les comissions de seguiment de les nostres activitats dirigides als nostres usuaris i usuàries. Això els permet conèixer internament la transparència que apliquem amb el nostre entorn més directe, socis/es, usuaris/es, tercers i el compliment legal de la normativa fiscal, laboral i social, sense que aquesta integració comporti remuneració de cap mena, per estar expressament prohibida en els nostres estatuts.

Paral·lelament, fem coneixedors a tercers de la tasca que desenvolupem per mitjà col·loquis, trobades, taules rodones, amb diversitat de professionals i interessats en la nostra activitat, amb el propòsit a més de ser reconeguts pel nostre grau de compromís a la comunitat a la que ens devem. En definitiva, aquestes comunicacions resulten del tot necessàries per tal de prendre en tot moment la mesura del nostre compliment ètic en la nostra tasca, segons el nostre ideari i el que realment desenvolupem.

En el segon cas, l'àmbit extern, disposem de la pàgina web de l'Associació, en constant millora, incorporant continguts, al marge de les activitats, que aconsegueixin un major grau d'aplicació de la transparència, més enllà de la publicació dels comptes anuals de l'Associació.

Fomentem la realització de tasques consensuades amb els socis i sòcies, i sol·licitem la participació en l'esdeveniment amb ajudes personals i econòmiques mitjançant el micromecenatge, mercats ambulants solidaris, esdeveniments culturals per a donar imatge de transparència i obertura social i participativa. Convidem als usuaris a incorporar-se a l'Associació, donant a conèixer el nostre organigrama actual, el desenvolupament plenament altruista de tots els càrrecs, l'absència d'interessos contraposats entre l'òrgan d'administració i els fins de l'Associació, les comissions de treball i organització administrativa.BALANÇ ECONÒMIC 2021